شیوه آموزش از راه دور یا آموزش آنلاین موسیقی

شیوه آموزش از راه دور یا آموزش آنلاین موسیقی

برای کلیه سازها و رشته‌های آوازی

یک جلسه در هفته، یک جلسه حضوری در طول یک طرح (۱۱ جلسه مجازی یک جلسه حضوری)