بهترین تکنیک تنفس برای خوانندگان

بهترین تکنیک تنفس برای خوانندگان

  1. گلویتان را باز بگذارید

اگر صدای عبور هوای زیادی از گلو می‌شنوید؛ نشانه این است که گلویتان باز نیست. هنگام دم باید هر صدایی به سختی شنیده شود.

  1. گردنتان را صاف نگه دارید

سرتان را به بالا یا پایین خم نکنید و به اطراف نچرخانید. همچنین سرتان را به جلو یا عقب نبرید؛ این کار بر روی حنجره یا تارهای صوتی فشار وارد می‌کند.

  1. فکتان را آزاد بگذارید

با دهان باز بازدم نکنید. فقط دهان و فک را در حالت طبیعی و آزاد نگه دارید.

  1. از طریق دهان نفس بکشید

این سریع‌ترین و مستقیم‌ترین راه برای پر کردن شش‌ها از هوا است و هیچ صدای ناخوشایندی تولید نمی‌کند.

  1. شانه‌هایتان را آرام و رها نگه دارید.

  2. هنگام دم دنده‌هایتان را منبسط کنید

همیشه به یاد داشته باشید که شش‌ها توسط دنده‌ها احاطه شده‌اند. هنگامی که می‌خوانید غوز نکنید؛ دنده‌ها را به سمت بیرون نگه دارید.

  1. نیم‌تنه را صاف نگه دارید

این کار باعث می‌شود هیچ انسدادی مانع از عبور جریان آزاد هوا نشود. شما می‌توانید ژستی عالی هنگام ایستادن، نشستن یا حتی دراز کشیدن داشته باشید؛ درحالی‌که نیم‌تنه بالایی را صاف نگه داشته‌اید و جریان هوا محدود نشده است.

  1. همیشه به یاد داشته باشید که تمام بدن شما یک آلت موسیقی است!