زامپوتیا zampogna

زامپونیا یک نی انبان متعلق به کشور ایتالیا است.

چیز غیر متداول در این ساز این است که دو لوله ملودی وجود دارد که نوازنده در هر دست یک نی را می‌گیرد.

هرچهار نی زبانه مضاعف دارند.

هوا از داخل کیسه با فشار به این زبانه ها وارد می‌شوند و صدای ارگ‌مانندی تولید می‌شود.

این ساز به همراه سیاراملا در شهرها و نزدیک کریسمس نواخته می‌شود.

قسمت‌های اصلی ساز عبارتند از:

1.چوب بست: چهار لوله به این قسمت بسته شده‌اند.

2. لوله‌های فرعی: دو لوله کوتاه‌تر لوله‌های فرعی هستند.

3. لوله‌های ملودی: با دو لوله بزرگتر ملودی را می‌نوازند.

4. لوله دمیدن: از این لوله هوا در انبان دمیده می‌شود.

5. انبان: ساخته شده از پوست حیوانات.

ساز دیگری که در شرح ساز زامپونیا مطرح گردید، سیاراملا است که سورنای کوچکی است که به همراه زامپونیا نواخته می‌شود.