سنتورنوازی استاد حسین پرنیا و گفتگو با هنرجویان ایشان