آواز خواندن فقط تارهای صوتی و ریه های شما را درگیر نمی کند، بلکه برای اینکه بتوانید وضعیت صحیحی به هنگام آواز خواندن داشته باشید باید شکم، بازوها، سینه، زانوها و حتی پاهایتان را نیز تقویت کنید. تنها در اینصورت است که سطحِ خوانندگی شما نیز ارتقاء پیدا خاهد کرد.

وضعیت مناسب ایستادن هنگام آواز خواندن

چگونگی قرارگیری بدن تأثیر بسیار زیادی بر روی کیفیت صدای شما خواهد داشت. اگر بدن را در حالت نامطلوبی قرار دهید پس از مدتی عضلات حنجره شما دچار گرفتگی شده و به صدای شما آسیب جدی وارد خواهد آمد.

پس بهتر است بعنوان یک خواننده یا فردیکه قصد یادگیری آواز را دارد، برای داشتن صدایی صاف و رسا نکاتی را که در ادامه به آنها اشاره می شود، همواره مدنظر داشته باشید.

 

دستۀ اول مراقبات: بدن را در حالیت کشیده قرار دهید.

1. بدنتان را بکشید و صاف بایستید. ستون فقرات باید به سمت زمین و فرق سر نیز به سمت آسمان باشد.

همانطور که ستون فقرات تان را صاف می کنید، برای اینکه بدن حالت متعادل پیدا کند باید ناف و لگن را کمی به سمت جلو متمایل کنید.

برای اینکه بتوانید قسمتهای مختلف بدن را بهتر با هم تراز کنید بهتر است این تمرینات را در کنار یک دیوار انجام دهید، بطوریکه سر، شانه ها، باسن و پاشنه پا با دیوار تماس پیدا کنند.

آواز خواندن

2. بدنتان را شُل کنید و راحت بایستید. وقتی تمارین مرحله قبل را انجام می دهید و بدنتان را کشش می دهید، حفظ آرامش بدنی را فراموش نکنید.

بطور طبیعی ممکنست به دلیل این کشش ها، در بدن احساس کشیدگی و گرفتگی کنید. به همین خاطر لازمست بدن راکمی شل کنید و احساس آرامش را در سرتاسر بدن ایجاد کنید تا دیافراگم منبسط شده و شما بتوانید عمیق تر نفس بکشید.

اگر هنوز هم احساس می کنید عضلات تان گرفته است، برای چند لحظه بدنتان را شُل کنید و دوباره به حالتِ اصولیِ ایستادن برگردید.

وضعیت مناسب ایستادن هنگام آواز خواندن

3. چانه خود را به طور موازی با زمین نگه دارید. گوش ها باید بالای شانه ها قرار بگیرند و کف سر نیز به سمت و موازی با سقف باشد.

قرار گرفتن در این حالت این امکان را به شما می دهد که حداکثر مقدار هوا در شکم وارد و خارج شود.

توجه: اگر چانه را بیش از حد بالا نگه دارید تارهای صوتی و زبان بیش از حد کشیده خواهند شد.همچنین، بیش از حد پائین نگه داشتنِ چانه نیز عبور هوا را با مشکل مواجهه خواهد کرد.

وضعیت مناسب ایستادن هنگام آواز خواندن

دستۀ دوم مراقبات: نفس خود را به حداکثر میزانِ ممکن برسانید.

4. شانه های خود را به عقب و پایین بچرخانید. در یک حرکت دایره وار ، شانه های خود را به ترتیب به سمت جلو، بالا و عقب بچرخانید.

سپس، شانه های خود را چند ثانیه در همان حالتِ عقب نگه دارید، بعد آنها را رها کنید تا به حالت سرازیر قرار گیرند.

وضعیت مناسب ایستادن هنگام آواز خواندن

5. سینه را به سمت بالا بکشید. وقتی شانه های شما کمی به سمت عقب باشد، متوجه میشوید که سینه به طور طبیعی به سمت بالا کشیده می شود.

بالا نگه داشتن قفسه سینه ، فضای بیشتری را برای انبساط دیافراگم شما فراهم می کند. سینه خود را به سمت بیرون ندهید و آنرا سفت و منقبض نکنید.

وضعیت مناسب ایستادن هنگام آواز خواندن

6. بازوها را آرام و راحت در دو طرف بدن قرار دهید. دستان و انگشتان را شل کرده و باکمی فاصله از بدن قرار دهید.
توجه: اگر احساس ناراحتی و انقباض در مچ و دستها دارید، آنها را شل کرده و تکان دهید تا نرم شوند.

وضعیت مناسب ایستادن هنگام آواز خواندن

دستۀ سوم مراقبات: محکمترین تکیه گاه بدنی خود را پیدا کنید.

7. از قفل کردن زانوها خودداری کنید. زیرا قفل کردنِ آنها در گردش خون تداخل ایجاد کرده و باعث سرگیجه و حواس پرتی می‌شود.

وضعیت مناسب ایستادن هنگام آواز خواندن

8. به هنگام ایستادن پاها را به اندازۀ عرض شانه ها باز کنید، البته نه بیشتر از آن. دقت داشته باشید که پاها دقیقا زیر شانه ها قرار بگیرند.

وضعیت مناسب ایستادن هنگام آواز خواندن

9. وزن بدن را به سمت جلو متمایل کنید. البته در حدیکه تعادل خود را از دست ندهید. باین منظور یک پا را کمی جلوتر قرار دهید تا وزن بدن بیشتر بر روی سرپنجۀ پا باشد.
توجه: اگر وزن بدن روی پاشنه قرار گیرد، زانوها قفل می‌شوند.

وضعیت مناسب ایستادن هنگام آواز خواندن

10. حالا در همین وضعیت شروع به خواندن کنید تا بدن به این حالت جدید عادت کند.اگر راحت نیستید، نگران نباشید باگذشت زمان بدن عادت میکند.

وقتی بدن در وضعیتِ خوبِ آوازخوانی قرار دارد شما نیز بهتر میتوانید صدای خود را مدیریت کنید.

وضعیت مناسب ایستادن هنگام آواز خواندن