چگونه قطعات موسیقی را حفظ کنیم؟
چگونه قطعات موسیقی را حفظ کنیم؟

ضعف حافظه ممکنست علل مختلفی داشته باشد. ممکنست یا علل اجتماعی و روانشناسی داشته باشد، یعنی در نتیجۀ وقوع حوادثی حافظه ضعیف شده باشد و یا ممکنست در نتیجۀ نفوذ سموم مختلف در بدن و یا کمبود مواد مغذی مانند فسفر، اسید گلوتامیک و ویتامین ب ایجاد شده باشد.

ولی آنچه مسلم است اینکه به راحتی می‌توان حافظه را از راه اجرای تمریناتی که روانشناسان توصیه نموده‌اند تقویت کرد.

فقط باید واقعا برای تقویت حافظۀ خود اراده کرده و تا حصول نتیجۀ قطعی به اجرای تمرین ها ادامه دهید.

توجه داشته باشید که هر انسانی ممکنست در یک یا چند نوع از مصادیق حافظه ضعیف باشد.

مثلا، فردی در حافظۀ بصری ضعیف است و آنچه را که می‌بیند فراموش می‌کند.

دیگری فقط از راه گوش می‌تواند مطالب را حفظ نماید در حالیکه از راه مطالعه کردن به سختی می تواند مطلبی را حفظ کند.

نکتۀ قابل توجه دیگر اینست که حافظه به دو نوع ادراکی و احساسی نیز تقسیم می‌شود.

به اینصورت که افرادیکه بُعد ادارکی حافظۀ شان قویتر است وقتیکه مطلبی را می‌خوانند به راحتی آنرا درک کرده و به خاطر می‌سپارند. در حالیکه در حفظ کردن قالب های کلامی ضعیف‌اند.

اما افرادیکه بُعد احساسی حافظۀ‌شان قویتر است، قالب های کلامی را به راحتی حفظ می‌کنند مثلا به سرعت یک قطعه شعر را از بر می‌کنند در حالیکه مفاهیم عمیق کلامی را به راحتی درک نمی‌کنند.

درهرصورت، یک تمرین ساده و مؤثر برای تمامی افراد فوق که قصد حفظ قطعات موسیقی را دارند به این صورت است:

  1. یک قطعه ملودی ساده را انتخاب کنید،
  2. ابتدا هر میزانِ آن را سه مرتبه با ساز اجرا کنید.
  3. سپس روی خود را برگردانید و همان یک میزان را از حفظ سه مرتبه اجرا کنید.
  4. بعد به نت نگاه کنید تا معلوم شود چیزی را از قلم انداخته‌اید یا خیر؟

بعد از مدتی که تمرینات‌تان را به این شکل ادامه دادید به جای یک میزان، یک جمله را تمرین کنید؛ یعنی یک جمله را از یک قطعۀ موسیقی سه مرتبه از روی نت‌ها اجرا کنید و سپس همان جمله را از حفظ سه مرتبه تکرار نمایید. بعد به نت‌ها رجوع کنید و خطاهای خود را اصلاح نمائید.

اجرای این تمرینات بسیار مؤثر بوده و تأثیر فوق العاده‌ای در تقویت حافظه خواهد داشت.

به نقل از داریوش صفوت