متفرقه

| 7:31 ب.ظ
رابطۀ متقابل موسیقی و روح موسیقی عبارتست از علم ترکیب اصوات و هنر تنظیم و تزئین و عرضۀ آنها به نحوی‌که برای طبع انسان خوشایند باشد. روح یک اصطلاح قرآنی است. روح یا نفس ناطقه، شیئی است که مایۀ...
| 4:52 ب.ظ
چگونه قطعات موسیقی را حفظ کنیم؟ ضعف حافظه ممکنست علل مختلفی داشته باشد. ممکنست یا علل اجتماعی و روانشناسی داشته باشد، یعنی در نتیجۀ وقوع حوادثی حافظه ضعیف شده باشد و یا ممکنست در نتیجۀ نفوذ سموم مختلف در بدن...