چگونه قطعات موسیقی را حفظ کنیم؟

| 4:52 ب.ظ
چگونه قطعات موسیقی را حفظ کنیم؟ ضعف حافظه ممکنست علل مختلفی داشته باشد. ممکنست یا علل اجتماعی و روانشناسی داشته باشد، یعنی در نتیجۀ وقوع حوادثی حافظه ضعیف شده باشد و یا ممکنست در نتیجۀ نفوذ سموم مختلف در بدن...