کارل بوخر

| 4:21 ب.ظ
منشأ موسیقی از فریاد کار تا صدای ابزار هم‌آهنگی و رفتار موزون در مراحل ابتدایی حیات انسانی، کار به‌صورت گروهی بود. افراد هر گروه برای غلبه بر مشکلات توان‌فرسای پیش از تاریخ، مشترکاً و به طرزی هماهنگ کار کردند...