• دیپلم اقتصاد و موسیقی
  • سابقه تدریس در آموزشگاه‌های تهران و کرج از سال 83
  • مسئول نظارت و ارزشیابی