دونوازی و گروه نوازی مدرسین، مدرس و هنرجو و هنرجویان همراز