آموزش فن بیان و آداب سخنوری زیرنظر محمودرضا قدیریان در آموزشگاه موسیقی همراز