آموزش پیانو، تئوری موسیقی زیرنظر حمیدرضا باقری در آموزشگاه موسیقی همراز