آموزش سنتور زیرنظر حسین پرنیا در آموزشگاه موسیقی همراز