سازهای نواحی ایران

سازهای مربوط به موسیقی نواحی ایران بخش اول- سازهای زهی گروه دو- سازهای آرشه‌ای 2.3. کمانچه: از خانوادۀ سازهای زهی آرشه‌ای (کمانی) است. این ساز در مناطق شمال خراسان، گلستان، شرق مازندران، دامغان، طالقان، گیلان، آذربایجان شرقی و غربی،...
بخش اول- سازهای زهی گروه دو- سازهای آرشه‌ای 2.1. قیچک بلوچستان: سروز که در بلوچستان پاکستان به آن “ساروز” می‌گویند در زبان فارسی به قیچک معروف است. قیچک از سازهای رایج در ایران قدیم بوده و امروزه تمرکز عمدۀ...
سازهای مربوط به موسیقی نواحی ایران بخش اول- سازهای زهی گروه یک- سازهای مضرابی (زخمه‌ای) 1.8. تار آذربایجانی: تار آذربایجانی مهمترین ساز در اجرای مُقامات آذربایجان است. مُقامات مجموعه‌ای منظم و نسبتا مدون از نغمه‌ها، مقام‌ها و گوشه‌های مختلف...
 بخش اول- سازهای زهی گروه یک- سازهای مضرابی (زخمه‌ای)   6.1. بینجو- بلوچستان: بینجو در اصل یک ساز بلوچی نیست و حدود 50 سال قبل از پاکستان به بلوچستان ایران مهاجرت کرده است. بینجو اگرچه یک ساز زهی مضرابی...
سازهای مربوط به موسیقی نواحی ایران   بخش اول- سازهای زهی گروه یک- سازهای مضرابی (زخمه‌ای) 1.4. رباب هجده تار- سیستان و بلوچستان: رباب از سازهای قدیمی ایران است که امروزه فقط در شمال بلوچستان، سیستان، افغانستان و تا...
بخش اول- سازهای زهی 1. گروه یک- سازهای مضرابی (زخمه ای) 1.1. تنبور کرمانشاه و لرستان: تنبور نام باستانی سازهای مضرابی خانوادۀ دوتار و از سازهای قدیمی ایران و ساز آئینی و مذهبی سلسلۀ یارسان در غرب ایران است....