تنفس برای آواز خواندن با تنفس در حالت عادی چه فرقی دارد؟

تفاوت های تنفس برای آواز خواندن با تنفس عادی

همه ما بدون هیچ تلاشی قادر به نفس کشیدن هستیم پس چرا یک خواننده باید تکنیک خوب نفس کشیدن را برای آواز خواندن یاد بگیرد؟

تنفس برای آواز خواندن عمیق‌تر از تنفس در حالت عادی است.

در هنگام آواز خواندن: دیافراگم حدود 7 تا 8 سانتی‌متر حرکت می‌کند.
در حالت عادی: دیافراگم حدود 5/1 سانتی‌متر حرکت می‌کند.

تنفس برای آواز خواندن به فعالیت عضلانی بیشتری نسبت به تنفس در حالت عادی نیاز دارد.

در هنگام آواز خواندن: عضلات دنده، پشت و شکم فعال هستند.
در حالت عادی: فعالیت عضلانی بسیار کمی موردنیاز است.

مرحله بازدم در تنفس برای آواز خواندن طولانی‌تر از حالت عادی است.

در هنگام آواز خواندن: بازدم خیلی طولانی‌تر از دم است.
در حالت عادی: دم و بازدم تقریبا یکی هستند.

تنفس برای آواز خواندن به کنترل آگاهانه بیشتری نسبت به تنفس در حالت عادی نیاز دارد.

در هنگام آواز خواندن: تنفس تحت کنترل ارادی بیشتری است.
در حالت عادی: تنفس غیرارادی و در سطحی غیرآگاهانه کنترل شده است.

تنفس برای آواز خواندن بدن را برای تولید صدا آماده می‌کند.

در هنگام آواز خواندن: تکنیک تنفس بدن خواننده را برای تولید صدا آماده می‌کند.
در حالت عادی: هدف اصلی از تنفس ادامه زندگی است.