درک موسیقی توسط چه عضوی در بدن انجام میشود؟

درک موسیقی توسط چه عضوی در بدن انجام می‌شود؟

حواس پنجگانه وسیلۀ ارتباط انسان با عالم خارج است.

واکنش ما در برابر اصوات فقط از طریق گوش نیست.

تمامی اعضای بدن ما از جمله مو و پوست و کل سیستم بدن انسان در برابر امواج صوتی محیط واکنش نشان می‌دهند.

یک آزمایش ساده این موضوع را اثبات می‌کند.

درحالیکه با هر وسیلۀ ممکن مانع شنیدن خود می‌شوید، در مجاورت صدای طبل‌های بزرگ قرار بگیرید. گویی بدنتان با دیواری از ارتعاش برخورد می‌کند. دنده‌ها و جناغ‌سینه با ضربه‌های طبل ارتعاش پیدا می‌کند. گاهی با درک ارتعاش، مو بر بدن راست می‌شود.

ما حتی قبل از تولد در صوت غوطه‌ور بوده‌ایم.

جنینی که در رحم مادر قرار دارد در اثر ضربان آهنگین قلب مادر و صدای ملایم دستگاه گوارش و سایر فرایندهای جسمانی او آرامش می‌یابد. مادران در هنگام بغل کردن نوزادان خود، می‌بایست او را در نیمۀ چب بدن خود قرار دهند تا با شنیدن صدای قلب مادر آرام بگیرد. لالایی خواندن مادر می‌تواند ضربان نامنظم قلب نوزاد را آرام و منظم کند.

پیام عصبی از گیرنده‌های حسی، مانند چشم، گوش، پوست و … به مرکز عصبی یعنی کورتکس مغز منتقل می‌شود و فرایند ادراک حسی شکل می‌گیرد. اصواتی که  به مغز ما می‌رسد، حواس و عواطف را تحریک می‌کند و با ایجاد انرژی موجب انگیزه و فعالیت می‌شوند.

بطورکلی موسیقی از طریق تحریک تخیل، تداعی و تهییج عواطف در روحیۀ شنونده اثر می‌گذارد.

مرکز دریافت موسیقی در مغز انسان درست همان نقطه‌ای است که وظیفۀ یادگیری، کنترل و ابراز احساسات را بر عهده دارد.

دانشمندان دانشگاه دورتموند می‌گویند:

علت تکرار شدن ناخودآگاه برخی قطعات موسیقی در ذهن انسان، به ناحیه‌ای در قشر جلویی مغز بازمی‌گردد. این قسمت از مغز مسئولیت پردازش صداهای اولیه و ساده، استدلال و یادآوری خاطرات را بر عهده دارد.