مغز یک موزیسین متفاوت است

عملکرد مغز یک موزیسین متفاوت است

تحقیقات نشان می‌دهند که موزیسین‌ها دارای

درک بهتر ارتباط غیرکلامی

درک بهتر جنبه‌های شناختی و عاطفیِ اطلاعات

حافظه‌ی بالاتر

توانایی‌های یادگیری بهتر

هماهنگی و مهارت بالاتر

مهارت‌های برنامه‌ریزی و استراتژی

توجه بیشتر به جزئیات

است.