موزیسین‌ها مغزهای ارتقا یافته‌ای دارند

موزیسین‌ها مغزهای ارتقا یافته‌ای دارند

انعطاف‌پذیری مغز و اینکه چگونه تمرین موسیقی به انعطاف‌پذیری مغز کمک می‌کند طی تحقیقات چند دهه اخیر اثبات شده است.

توده ماده خاکستری در نوجوانانی که بشکل حرفه‌ای موسیقی کار می‌کنند بزرگتر از آنهاییست که موزیسین نیستند.

ساختار مغز کودکان 15 ماه پس از تمرین موسیقی تغییر می‌کند.

حجم ماده سفید در مغز موزیسین‌ها بزرگ‌تر از دیگران است.