منظور از وزن دست همان میزان فشاری است که بدن بر روی هر تکیه گاهی وارد می آورد. وزن دست را می توان به یاری عضلات مهار کرد و در اختیار گرفت…

وزن دست در پیانو

وزن دست

منظور از وزن دست همان میزان فشاری است که بدن بر روی هر تکیه گاهی وارد می آورد. وزن دست را می توان به یاری عضلات مهار کرد و در اختیار گرفت. قدرت صدا، کشیدگی آن و شدت نفوذش همه به سرعت ضربه زدن به کلاویه بستگی دارند.

به هنگام نواختن پیانو دستها باید به راحتی از شانه ها آویخته بوده و انگشتان نیز انحنا داشته باشند. وزن دست بر روی کلاویه ها بالا نگه داشته می شود و شما احساس می کنید که وزن شانه هایتان به تساوی در نوک انگشتان تقسیم شده است. اگر در مچ تان خمیدگی وجود دارد بهتر است آنرا اصلاح کنید.

وزن دست در پیانو

از آنجائیکه شما کاملا احساس راحتی می کنید، مطمئنا انگشتان خود را خیلی بالا نمی برید. در این حالت که وزن دست بر روی انگشتان قرار دارد بلند کردن انگشتان کار بسیار دشواریست.

دستیابی به لگاتو آسان تر است و در صورتیکه با دقت به کششِ هر نتِ تنها گوش کنید صدای نواختن تان نرم تر می شود.

زمانیکه با وزن دست می نوازید، مهمترین چیز آنست که انگشت هر نت را درست در زمانیکه نت بعدی نواخته می شود فورا رها کند، به گونه ایکه همزمانی دو صدا شفافیت نواختن را از میان نبرد.

لازمست انگشتان همیشه با استحکام کافی به داخل خمیده باشند، هرچند این استحکام نباید بیش از حد شود و باعث شود که هنرجو نوک انگشتان خود را اصلا احساس نکند.

بعد از آن، ساعد اهمیت پیدا می کند، خصوصا آن هنگام که هنرجو از آن بعنوان راهنمای حرکت استفاده می کند. از آن به بعد، بیشتر بر روی دستها (از مچ به پائین)، انگشتان و ساعد تمرکز می کند، چرا که در می یابد تحمل وزن دست برای انگشتان کاری خسته کننده است.

استفادۀ صِرف از وزن دست می تواند به ایجاد صدایی بسیار یکنواخت و ملال آور بینجامد، ولی کاربرد آن برای یک نتِ تنها سودمند است. و در پاساژهایی که به دینامیکی ثابت نیاز دارند این عامل بینظیر است.

در هر صورت، با احاطه بر وزن دست، میتوان به نوانس بیشتر و طیف وسیعتری از صداسازی در نوک انگشتان دست پیدا کرد. زیرا با کمک یک مچ پر انعطاف و وزن دست آسانتر میتوان اصوات را به خواندن درآورد.

در این صورت، اصوات هرگز خشک و زمخت به نظر نمی آیند. اگر بتوانید از پدال به درستی و متناسب با چنین صدایی استفاده کنید، خواهید توانست به نتایجِ شگفت انگیزی دست یابید.

کوچکترین نایکنواختی در صدا را میتوان با شنود دقیق صداها به هنگام نواختن دریافت. گوش شما سخت گیر ترین منتقد و راهنما برای شما خواهد بود. برای یک لگاتوی خوب، باید هر صدا کاملا به صدای بعدی برسد، به نحویکه هیچ انگشتی نسبت به دیگری برتری نیابد.
نتیجه اینکه، هنرجو خودش باید خودش دست به آزمایش بزند و دریابد کِی و کجا از وزن دست استفاده کند و کجا نه.

نواختن با آکسان را تمرین کنید

اگر انشگتانتان کاملا در اختیارتان نباشند، آکسان ها در جاهائیکه نباید شنیده می شوند. و چه کسی از شنیدن آکسان های غلط که با شست ایجاد شده اند یا ضعف صدای انگشتان چهارم و پنجم لذت می برد؟

حرکت محدود انگشتان چهارم و پنجم بر استقلال سایر انگشتان هم تأثیر می گذارد و این یکی از عمده ترین ضعف هاست. نقش آکسان در موسیقی همانند نقش سایه و روشن در نقاشی است.

استفاده از اتودهای صحیح بهمراه تربیت ذهن برای تمرکز بر روی این تمرینها، دستها و انگشتان را تقویت و تربیت می کنند.
در هنگان نواختن گام ها و تمرین ها با آکسان، هر انگشت سهم خود را خواهد داشت. آکسان هر بار بر روی یک انگشت می افتد و این باعث می شود انگشتان قدرت بیابند و استقلال در آنها ایجاد شود.

آکسان در این حال با حرکت آزاد مچ و وزن ساعد ایجاد می شود که به نوبۀ خود بر فعالیت انگشتان تأثیر گذاشته و به چابکی دست می افزاید.
در عمل، تلاش برای یکسان کردن قدرت انگشتان ناممکن است. در تمرین با آکسان تسلط را خودِ شما اعمال می کنید.

به هنگام تمرین بر روی یک قطعه، آکسان ها خفیف تر می شوند و در ادامه ناپدید می گردند و شما متوجه می شوید که توانسته اید نقاط تأکید را ایجاد کنید. علاوه بر این، تمرین با آکسان باعث می شود مچ ها راحت و نرم بمانند و شما خسته نشوید.

قبل از تمرین پیانو انگشتان تان را ماساژ دهید

توصیه می شود که قبل از شروع تمرین انگشتان را ماساژ دهید به گونه ایکه خون در آنها سریعتر جریان یابد. در روزهای خیلی گرم به اینگونه آماده سازی ها نیاز ندارید زیرا وقتی کل بدن گرم باشد، انگشتان شما نیز پرتحرک می گردند.

1. تمرین کششی: انگشتان دوم، سوم و چهارم دست راست را در حالیکه به هم چسبیده اند در میان بندهای انگشت دوم و سوم دست چپ فرو برده و به سرعت در جهت و نیز در خلاف جهت عقربه های ساعت مالش دهید. در این حال کشش و گرما را احساس خواهید کرد. همین ماساژ را برای دست دیگر هم انجام دهید.

به کمک تمرینات کششی، در واقع ما بخشی از دست را که فراموش شده است به حرکت وامیداریم. اگر تمامی دست را از بالا تا پائین بکشیم، عضلات انعطاف پیدا می کنند و کشیده می شوند. در واقع، ما با این کار عضلاتی را که معمولا نادیده می گرفتیم به کار می اندازیم.

2. بند تمامی انگشتانِ دست راست و چپ را در جهت و خلاف جهت عقربه های ساعت چند بار با استفاده از انشگت شست و دوم به شدت مالش دهید.

3. به کمک شست و انگشت دومِ یک دست، انگشتان دستِ دیگر را جداگانه بگیرید و محکم چندین بار بچرخانید. البته، هرگز انگشتان و مفاصل خود را نکشید، زیرا این کار می تواند ایجاد صدمه کند.

4. تمرین چرخش انگشت بدون شست: چهار انگشتِ یک دست را محکم به یکدیگر بچسبانید و در حالت مشت قرار دهید. آنگاه، آنها را بر روی کف دستِ مقابل فشار دهید و به سرعت انگشتان را بالا و پائین بچرخانید و بعد جای دو دست را عوض کنید. این تمرین برای شل کردن فوق العاده است.

انجام تمرینات کششی بر روی پیانو

1. مچ، دست و انگشتانِ یک دست را مستقیم نگه دارید و انگشتان دوم و سوم را از یکدیگر باز کنید. در حالیکه نت های C,F,G را فشار می دهید، انگشتان را به داخل کلیدها فرو ببرید به نحویکه کشش را کاملا احساس کنید.

2. سپس انگشتان را در حالت کشیده نگه دارید و کف دست را ابتدا به یک سمت و سپس به سمت دیگر بچرخانید. این حرکت را چند بار تکرار کنید و به سراغ سایر انگشتان بروید، یعنی سوم و چهارم و همچنین چهارم و پنجم.

این تمرین کمک می کند تا انگشتان انعطاف پذیر و نرم باقی بمانند. کشش را در حد متعادل نگه دارید و هرگز انگشتان را بیش از اندازه باز نکنید، ولی با اینحال لازمست در این تمرین همیشه کمی کشش را احساس کنید.

3. تمرینهای تریل: تمرینهای تریل را بر روی پیانو با نگه داشتنِ یک انگشت انجام دهید. در این تمرین ها، آکسان به کمک مچ ایجاد می شود.

آکسان در صورتیکه با وزن دست ایجاد گردد مستلزم مچی آزاد خواهد بود. پس از هر تمرین جای دستها را عوض کنید و وقت بیشتری را برای انگشتان ضعیف تر اختصاص دهید. انگشتی را که پائین رفته است باید تا آخر پائین نگه داشت.

وزن دست در پیانو