7 راه پرورش اصوات و نواهای صوتی

7 راه پرورش اصوات و نواهای صوتی

  1. لبخند بزنید

در هر صورت، لبخند زدن یک ایده خوب است؛ اما موقع آواز خواندن می‌تواند صدا را شفاف‌تر کند و تنظیمات آوایی (صوت‌های حلقی) را تسهیل نماید.

  1. مثل اردک، کوَ ک کوَ َک کنید

درست است! تظاهر کنید که اردک هستید و کوَ ک کوَ َک کنید؛ این یک صدای زهی یا بیخ حلقی است.

  1. نی نا نی نا

مثل زمانی که بچه بودید فکر کنید یک ماشین پلیس یا یک آمبولانس هستید (صدای ماشین را در آورید).

  1. بلند بلند حرف زدن (چرند گفتن)

مثل یک جادوگر اصوات مختلف بخوانید.

  1. گریه کردن مثل بچه

اووووووووووو – ووووووووووه! حالا به یک ایده رسیدید!

  1. میو میو کردن مانند گربه

مییییییییییییییو! که بر حرف [ییییییییـ] تاکید دارد.

  1. واکه‌های دوستانه به کار ببرید

ویییییییییییییییییی (مثل وقتی که می‌خواهید فریاد بکشید).