تاریخ موسیقی

| 11:46 ق.ظ
در مورد تاریخ موسیقی ایران به خصوص آنچه که مربوط به دوره های کهن می باشد، اطلاعات و مدارک بسیار کمی موجود است و به ندرت در کتابهای تاریخی از موسیقی سخن به میان آمده است. موسیقی ایران قبل...
| 1:25 ب.ظ
در باب تقابل موسیقی ایرانی و موسیقی عربی می‌توان گفت که بعد از ورود اعراب به ایران و اختلاف فرهنگ‌های کهن و متمدن ایرانی با فرهنگ عربی، موسیقی نیز مانند سایر هنرها از ایران به سایر ممالک و قبایل...
| 6:43 ب.ظ
موسیقی دوره قاجار از موسیقی دوره قاجار موسیقیدانان آن دوره در نسبت با دوره صفویه آثار و شواهد بیشتری در دست است. در دوره قاجار در موسیقی مجلس تغییراتی روی داد و برخی از سازها که در عصرهای قبل...
| 8:08 ب.ظ
دوره ایلخانیان و تیموریان در دربارهای مغول تعداد زیادی از خنیاگران بوده اند و از متون ادبی دوره مذکور نیز علاقه به علم موسیقی استنباط می شود. بعد از ابونصر فارابی و ابن سینا نظری دان معروفی که قابل...
| 11:23 ب.ظ
قبل از بررسی خلاصه وار تاریخ موسیقی ایران باید به چند نکته توجه کرد: اول آنکه ایران باستان کشوری پهناور بوده که حدوداً شامل 30 کشور امروزی بوده است و به طبع دارای اقوام، مذاهب و فرهنگهای گوناگونی بوده...
| 3:24 ب.ظ
مقدمه افسانه پیدایش موسیقی یکی از قطعات پازل زندگی انسان ها از دیرباز تاکنون بوده است. این داروی سحرآمیز هدیه طبیعت به انسان بود اولین جرقه های موسیقی در ذهن انسان با شنیدن صدای طبیعت بود. به مرور زمان...
| 1:09 ب.ظ
موسیقی کلیسا موسیقی مسیحیت، همانگونه که در ابتدای نقاشی، معماری، ادبیات و دیگر علوم را پرورش داد، تاریخ موسیقی غرب را نیز شکل داد و باعث پرورش، حمایت و هدایت این موسیقی گردید. آن زمان موسیقی دانان یا از...