تقویت جنبۀ ارکستری سنتور

| 5:33 ب.ظ
تقویت جنبۀ ارکستری سنتور   پیشرفت و تکامل موسیقی مستلزم پیشرفت فن ارکستراسیون و ترقی تکنیک سازهاست. تقویت جنبۀ ارکستری سنتور مسئله‌ایست که از دو منظر باید موردتوجه قرار گیرد: اول از نظر نوازنده، دوم از نظر وضع ساختمانی...