درک موسیقی

| 4:38 ب.ظ
درک موسیقی توسط چه عضوی در بدن انجام می‌شود؟ حواس پنجگانه وسیلۀ ارتباط انسان با عالم خارج است. واکنش ما در برابر اصوات فقط از طریق گوش نیست. تمامی اعضای بدن ما از جمله مو و پوست و کل...
| 4:34 ب.ظ
درک موسیقی توسط چه عضوی در بدن انجام می‌شود؟ حواس پنجگانه وسیلۀ ارتباط انسان با عالم خارج است. واکنش ما در برابر اصوات فقط از طریق گوش نیست. تمامی اعضای بدن ما از جمله مو و پوست و کل...