دوزله کردستان

| 8:49 ب.ظ
سازهای مربوط به موسیقی نواحی ایران قِرنِی مازندارن قِرنِی از سه قسمت اصلی تشکیل شده که شامل بدنه، زبانه و دهانه شیپوری است. بدنۀ قرنی را از نیِ بدون بند و گره، زبانۀ آن را از نی و دهانۀ...