ریز زدن

| 12:04 ب.ظ
ریز زدن در سنتور یکی از راه های نشان دادن کشش نت ها در سازهای مضرابی مانند سنتور است. در سازهای مضرابی کشش نت ها را به دو طریق می توان نشان داد: اول، به وسیله تک در این...