موسیقی شناسی

| 10:22 ب.ظ
موسیقی شناسی قومی معاصر درست زمانی آغاز شد که افرادی خاص برای اولین بار به طور نظام مند به توضیح موسیقی و فرهنگ های موسیقایی ملل غیراروپایی اقدام نمودند. پس می توان تا یکصد سال قبل از آن را...